Om Sällskapet

 

Inloggning för befintliga användare
   

Historia

Sextio år med Sjöingenjörssällskapet 1951 – 2011 När ”Sjöingenjörssällskapet i Stockholm” bildades 1951, kunde man utan överdrift säga att den svenska handelsflottan var internationellt erkänd för sitt högklassiga fartygsbestånd samt att Sveriges varvsindustri hade förvärvat mycket högt anseende och var koncentrerad till ett fåtal varv av internationell storleksordning och helt inriktad på hög kvalitet av …

Stadgar för Sjöingenjörssällskapet

Reviderad 2020-04-27 § 1Sällskapets ändamål är att sammanföra personer, vilka avlagt sjöingenjörsexamen och med dessa sympatiserande personer. Av hela antalet medlemmar måste minst 6/10 vara sjöingenjörer. § 2Sällskapets verksamhetsår är kalenderår. § 3Inval av ny medlem görs vid styrelsemöte. För inval krävs enkelt majoritetsbeslut av närvarande styrelsemedlemmar samt att invald medlem presenteras vid nästföljande medlemsmöte, …