Tillbaka till Om Sällskapet

Stadgar för Sjöingenjörssällskapet

Reviderad 2020-04-27

§ 1
Sällskapets ändamål är att sammanföra personer, vilka avlagt sjöingenjörsexamen och med dessa sympatiserande personer. Av hela antalet medlemmar måste minst 6/10 vara sjöingenjörer.

§ 2
Sällskapets verksamhetsår är kalenderår.

§ 3
Inval av ny medlem görs vid styrelsemöte. För inval krävs enkelt majoritetsbeslut av närvarande styrelsemedlemmar samt att invald medlem presenteras vid nästföljande medlemsmöte, antingen genom egen närvaro eller av styrelsen.

§ 4

Innevarande års medlemsavgift beslutas av årsmötet föregående år. Rösträtt vid årsmötet har endast den medlem som erlagt årets medlemsavgift eller som av olika orsaker är befriad från medlemsavgift. Medlem som ej har erlagt medlemsavgift senast den 30 juni innevarande år, stryks ur medlemsregistret, men återinförs i registret om inbetalning av medlemsavgiften sker före 31 december samma år.

Medlemsavgift erläggs av samtliga medlemmar med två undantag: Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. Studenter vid sjöbefälsskolornas ingenjörsklasser är också befriade från medlemsavgift under det år/de år de är studenter.

§ 5

Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av minst fyra personer såsom ordförande, kassör, sekreterare och klubbmästare. Två revisorer skall finnas för granskning av Sällskapets räkenskaper samt styrelsens ansvarstagande. Sällskapet skall även ha valberedning bestående av minst två personer, varav en är sammankallande. 

Val av styrelse, revisorer samt valberedning sker vid årsmöte. Styrelsen väljs för en period av två år, där ordförande och kassör väljs jämna år och sekreterare samt klubbmästare väljs udda år. Övriga ledamöter i styrelsen samt valberedning och revisorer väljs för en period av ett år.

§ 6

Upplösning av Sällskapet kan endast om ske om minst 2/3 av Sällskapets medlemmar så beslutar så på sammanträde, vartill särskild kallelse uttryckligen upptagit denna fråga. Härvid beslutas även om förfarandet vid eventuella tillgångar.

§ 7
Alla val, utom det i paragraf 6, förrättas genom röstning med enkel majoritet

§ 8
Anmälan om utträde ur Sällskapet skall ske skriftligen till Styrelsen före nästkommande årsmöte.

§ 9

Beslut om ändring av Sällskapets stadgar skall ske vid två (2) årsmöten efter varandra.

Stadgar reviderade 20200427 i PDF-format

Inloggning för befintliga användare
   

Regler för Hedersmedlemsskap

Kriterier för utnämning av hedersmedlemmar. Kan endast läsas av inloggade medlemmar. Inloggning för befintliga användareAnvändarnamn eller e-postLösenord Kom ihåg mig