Tillbaka till Om Sällskapet

Historia

Sextio år med Sjöingenjörssällskapet 1951 – 2011

När ”Sjöingenjörssällskapet i Stockholm” bildades 1951, kunde man utan överdrift säga att den svenska handelsflottan var internationellt erkänd för sitt högklassiga fartygsbestånd samt att Sveriges varvsindustri hade förvärvat mycket högt anseende och var koncentrerad till ett fåtal varv av internationell storleksordning och helt inriktad på hög kvalitet av nya fartygstyper.

Vid dokumentation av Sveriges insatser på dessa områden med historiskt perspektiv, visar hur vi och våra skandinaviska grannar under olika epoker mycket väl kunnat hävda sig bland världens sjöfarare och båtbyggare.

Våra dagars rederier och varv i mitten av förra århundradet har visserligen i huvudsak tillkommit under denna tid, med både rederi- och varvsverksamheten anknyter till tider som flytt, som vi dock inte skall gå in på här, men välbekant är att allt detta bottnar i en naturlig fallenhet för livet till sjöss och för den moderna industrins karaktär. I vår historias gryning kom dessa anlag fram och pekar på en lång och gedigen utveckling som nu när vi skall celebrera vårt femtioårsjubileum är mer eller mindre spolierat.

Sjöingenjörstiteln

En komplettering bör göras om den på sin tid stridbara titeln. Förbundsordförande Söre var utan tvivel mannen som hårt drev denna fråga, men Elis Magnussons namn välkänt för många får ej glömmas bort. Genom sin tjänst hos Kommerskollegium utarbetade han förslag till ny maskinbefälsförordning 1950 vilket stadfästes av Kungl. Maj:t utan ändring.

Elis Magnusson avlade högsta maskinbefälsexamina 1924 och civilingenjörsexamen 1928, varefter han drev fortsatta studier i ångteknik. Efter adjunktstjänst vid Malmö navigationsskola blev han lektor på Kvarnberget i Göteborg, där han kvarstår i tjänst till sin pension 1961. Under åren 1949 – 1953 var han emellertid inspektör hos Kommerskollegium och när jag avlade maskinteknikerexamen var han vår censor. Jag minns fortfarande den något överraskande uppgiften i maskinlära, att i P – V diagram upprita kurvor för isotermisk, polytropisk och adiabatiska kompression, vilket emellertid gick bra………….

Ivar Elgtorps sammanfattning av Sjöingenjörssällskapets bildande och historia i Pdf-format i länken nedan. (Ivar Elgtorp tillhörde en av de som hade varit med i sällskapet under väldigt många år och gjort förtjänstfulla insatser för sällskapet. Vi hedrar Ivars minne genom att nedan publicera hans sammanfattning av sällskapets historia),

Sjöingenjörssällskapets historia – Sammafattad av Ivar Elgtorp